یوان چین / فرانک سوییس

CNY/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.1435 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1435 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1435 0.07
واحد پولی : -
کشور : چین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

یوان چین / فرانک سوییس در روز جاری

۱۷:۴۳:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1435 17:43:30 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 17:28:30 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 17:22:40 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 17:01:00 - - 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1409 17:01:00 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 16:43:35 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 16:35:33 - - 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1409 16:35:32 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 16:22:42 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 16:14:27 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 16:03:08 - - 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1435 16:03:00 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 15:49:29 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 15:43:39 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 15:21:34 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 15:02:40 - - 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1435 15:02:40 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 14:56:26 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 14:43:48 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 14:35:39 - - 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1409 14:35:38 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 14:22:47 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 14:07:33 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 14:02:59 - - 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1435 14:02:59 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 13:42:27 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 13:02:44 - - 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1435 13:02:40 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
0.1409 12:56:26 0.0026 1.85% 0.0025 1.77% 0.0026 1.85% 0.0035 -
0.1435 12:43:36 0.0026 1.85% 0.0001 0.07% - - 0.0009 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی