یوان چین / ین ژاپن

CNH/JPY Ask
نرخ فعلی:: 16.9762 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.9762 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.9762 -

واحد پولی : -

کشور : چین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

یوان چین / ین ژاپن در روز جاری

۱۷:۴۲:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
16.9762 17:42:57 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 17:05:12 - - 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
17.7122 17:04:52 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 16:56:46 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 16:44:46 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 16:28:55 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 16:24:43 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 16:07:56 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 15:24:33 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 15:14:41 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 15:04:51 - - 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
17.7122 15:04:48 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 14:49:53 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 14:45:00 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 14:21:55 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 14:05:41 - - 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
17.7122 14:05:41 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 13:56:52 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 13:45:30 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 13:36:32 - - - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
16.9762 13:36:27 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 13:24:33 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 13:07:56 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 13:05:59 - - 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
17.7122 13:05:56 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 12:43:07 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 12:08:03 - - 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
17.7122 12:07:54 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
16.9762 11:56:47 0.736 4.34% - - 0.736 4.34% 0.8246 0.0238
17.7122 11:45:32 0.736 4.34% 0.736 4.34% - - 0.0886 0.7122
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی