خبر

پزو شیلی / رئال برزیل

CLP/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.0059 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0059 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0059 -

واحد پولی : -

کشور : شیلی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی