خبر

فرانک سوییس / دلار سنگاپور

CHF/SGD Ask
نرخ فعلی:: 1.4901 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4901 0.46

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4901 0.46

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی