فرانک سوییس / ریال قطر

CHF/QAR Ask
نرخ فعلی:: 3.9909 0.49
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.9909 0.49
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.9909 0.49
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / ریال قطر در روز جاری

۱۲:۲۲:۵۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.9909 12:22:57 0.005 0.13% 0.0194 0.49% 0.02 0.50% 0.0183 0.0091
3.9859 12:04:10 - - 0.0144 0.36% 0.015 0.38% 0.0133 0.0141
3.9859 12:04:07 0.0013 0.03% 0.0144 0.36% 0.015 0.38% 0.0133 0.0141
3.9846 11:43:50 0.0007 0.02% 0.0131 0.33% 0.0137 0.35% 0.012 0.0154
3.9839 11:22:41 0.0026 0.07% 0.0124 0.31% 0.013 0.33% 0.0113 0.0161
3.9865 11:02:55 - - 0.015 0.38% 0.0156 0.39% 0.0139 0.0135
3.9865 11:02:55 0.0032 0.08% 0.015 0.38% 0.0156 0.39% 0.0139 0.0135
3.9833 10:43:36 0.0034 0.09% 0.0118 0.30% 0.0124 0.31% 0.0107 0.0167
3.9867 10:22:37 0.0028 0.07% 0.0152 0.38% 0.0158 0.40% 0.0141 0.0133
3.9839 09:43:42 0.0019 0.05% 0.0124 0.31% 0.013 0.33% 0.0113 0.0161
3.982 09:02:46 - - 0.0105 0.26% 0.0111 0.28% 0.0094 0.018
3.982 09:02:43 0.0002 0.01% 0.0105 0.26% 0.0111 0.28% 0.0094 0.018
3.9822 08:43:34 0.0014 0.04% 0.0107 0.27% 0.0113 0.28% 0.0096 0.0178
3.9836 08:22:36 0.0002 0.01% 0.0121 0.30% 0.0127 0.32% 0.011 0.0164
3.9838 08:02:50 - - 0.0123 0.31% 0.0129 0.32% 0.0112 0.0162
3.9838 08:02:46 0.003 0.08% 0.0123 0.31% 0.0129 0.32% 0.0112 0.0162
3.9808 07:22:36 0.0007 0.02% 0.0093 0.23% 0.0099 0.25% 0.0082 0.0192
3.9801 07:02:32 - - 0.0086 0.22% 0.0092 0.23% 0.0075 0.0199
3.9801 07:02:30 0.0017 0.04% 0.0086 0.22% 0.0092 0.23% 0.0075 0.0199
3.9784 06:43:31 0.0015 0.04% 0.0069 0.17% 0.0075 0.19% 0.0058 0.0216
3.9769 06:22:31 0.0015 0.04% 0.0054 0.14% 0.006 0.15% 0.0043 0.0231
3.9754 06:02:49 - - 0.0039 0.10% 0.0045 0.11% 0.0028 0.0246
3.9754 06:02:44 0.0022 0.06% 0.0039 0.10% 0.0045 0.11% 0.0028 0.0246
3.9776 05:43:32 0.001 0.03% 0.0061 0.15% 0.0067 0.17% 0.005 0.0224
3.9786 05:22:29 0.0017 0.04% 0.0071 0.18% 0.0077 0.19% 0.006 0.0214
3.9769 05:02:37 - - 0.0054 0.14% 0.006 0.15% 0.0043 0.0231
3.9769 05:02:35 0.0017 0.04% 0.0054 0.14% 0.006 0.15% 0.0043 0.0231
3.9752 04:43:32 0.0022 0.06% 0.0037 0.09% 0.0043 0.11% 0.0026 0.0248
3.973 04:02:34 - - 0.0015 0.04% 0.0021 0.05% 0.0004 0.027
3.973 04:02:33 0.001 0.03% 0.0015 0.04% 0.0021 0.05% 0.0004 0.027
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی