فرانک سوییس / زلوتی لهستان

CHF/PLN Ask
نرخ فعلی:: 4.2731 0.69
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.2731 0.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.2731 0.69
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / زلوتی لهستان در روز جاری

۱۷:۰۲:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.2731 17:02:58 - - 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2731 17:02:58 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 16:56:24 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 16:43:39 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 16:28:28 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 16:22:36 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 16:07:31 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 15:22:51 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 15:14:27 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 15:03:03 - - 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2731 15:03:00 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 14:49:29 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 14:43:34 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 14:21:36 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 14:03:27 - - 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2731 14:03:25 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 13:56:28 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 13:43:34 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 13:35:37 - - - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2439 13:35:37 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 13:22:46 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 13:07:35 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 13:03:00 - - 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2731 13:02:59 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 12:42:26 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 12:03:40 - - 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2731 12:03:40 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 11:56:26 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
4.2731 11:43:42 0.0292 0.69% 0.0292 0.69% - - 0.0002 0.2731
4.2439 11:28:24 0.0292 0.69% - - 0.0292 0.69% 0.029 0.2439
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی