فرانک سوییس / کرون نروژ

CHF/NOK Ask
نرخ فعلی:: 9.8613 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 9.8613 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.8613 0.11

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / کرون نروژ در روز جاری

۱۱:۴۴:۲۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.8613 11:44:23 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 11:28:39 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 11:23:35 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 11:07:49 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 10:43:58 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 10:35:56 - - 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.5401 10:35:52 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 10:23:17 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 10:14:34 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 10:04:09 - - 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.8613 10:04:01 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 09:49:30 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 09:43:41 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 09:21:41 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 09:03:45 - - 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.8613 09:03:39 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 08:56:36 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 08:43:45 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 08:35:43 - - 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.5401 08:35:39 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 08:23:15 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 08:07:43 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 08:03:46 - - 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.8613 08:03:39 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 07:42:29 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 07:03:10 - - 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.8613 07:03:06 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 06:56:28 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
9.8613 06:43:45 0.3212 3.37% 0.0112 0.11% 0.0112 0.11% 0.2503 0.1387
9.5401 06:28:32 0.3212 3.37% 0.31 3.25% 0.31 3.25% 0.0709 0.4599
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی