فرانک سوییس / رینگیت مالزی

CHF/MYR Ask
نرخ فعلی:: 4.5075 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.5075 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.5075 0.02
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / رینگیت مالزی در روز جاری

۰۰:۰۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.5075 00:03:29 - - 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5075 00:03:28 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 23:42:29 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 23:02:39 - - 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5075 23:02:34 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 22:56:24 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 22:43:26 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 22:28:25 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 22:22:28 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 22:00:57 - - 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5705 22:00:56 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 21:43:39 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 21:35:31 - - 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5705 21:35:30 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 21:22:39 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 21:14:25 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 21:02:45 - - 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5075 21:02:44 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 20:49:27 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 20:43:26 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 20:21:28 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 20:02:53 - - 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5075 20:02:53 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 19:56:25 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 19:43:32 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 19:35:34 - - 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5705 19:35:33 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 19:22:27 0.063 1.40% 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
4.5705 19:07:27 0.063 1.40% 0.062 1.38% 0.0635 1.41% - 0.4295
4.5075 19:02:40 - - 0.001 0.02% 0.0005 0.01% 0.063 0.4925
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی