خبر

فرانک سوییس / ین ژاپن

CHF/JPY Ask
نرخ فعلی:: 163.95 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 163.95 0.39

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 163.95 0.39

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی