خبر

فرانک سوییس / دینار اردن

CHF/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.7609 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7609 0.36

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7609 0.36

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی