فرانک سوییس / یوان چین

CHF/CNY Ask
نرخ فعلی:: 7.1372 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.1372 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.1372 0.07
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۶:۴۳:۰۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
7.1372 16:43:09 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 16:28:22 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 16:21:59 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 16:07:25 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 15:22:36 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 15:14:26 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 15:08:24 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 14:49:27 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 14:43:26 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 14:21:31 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 14:08:26 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 13:56:26 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 13:43:10 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 13:35:37 - - 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1254 13:35:36 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 13:22:33 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 12:42:28 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 12:08:17 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 11:56:27 0.0118 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1372 11:43:01 0.0118 0.17% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1254 11:35:30 - - 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1254 11:35:30 0.0122 0.17% 0.0071 0.10% 0.0071 0.10% 0.0122 0.1254
7.1132 11:28:24 0.024 0.34% 0.0193 0.27% 0.0193 0.27% - 0.1132
7.1372 11:22:21 0.024 0.34% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1132 11:07:26 0.024 0.34% 0.0193 0.27% 0.0193 0.27% - 0.1132
7.1372 10:21:59 0.024 0.34% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1132 10:14:21 0.024 0.34% 0.0193 0.27% 0.0193 0.27% - 0.1132
7.1372 10:08:04 0.024 0.34% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
7.1132 09:49:21 0.024 0.34% 0.0193 0.27% 0.0193 0.27% - 0.1132
7.1372 09:43:14 0.024 0.34% 0.0047 0.07% 0.0047 0.07% 0.024 0.1372
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی