دلار کانادا / لیره ترکیه

CAD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 10.6963 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10.6963 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.6963 0.15

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / لیره ترکیه در روز جاری

۰۹:۰۴:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
10.6963 09:04:43 - - 0.0162 0.15% 0.0117 0.11% 0.0046 0.3037
10.6963 09:04:40 0.0068 0.06% 0.0162 0.15% 0.0117 0.11% 0.0046 0.3037
10.6895 08:44:32 0.0003 - 0.0094 0.09% 0.0049 0.05% 0.0114 0.3105
10.6892 08:24:00 0.0051 0.05% 0.0091 0.09% 0.0046 0.04% 0.0117 0.3108
10.6943 08:04:37 - - 0.0142 0.13% 0.0097 0.09% 0.0066 0.3057
10.6943 08:04:36 0.003 0.03% 0.0142 0.13% 0.0097 0.09% 0.0066 0.3057
10.6913 07:23:23 0.0032 0.03% 0.0112 0.10% 0.0067 0.06% 0.0096 0.3087
10.6881 07:03:34 - - 0.008 0.07% 0.0035 0.03% 0.0128 0.3119
10.6881 07:03:33 0.0095 0.09% 0.008 0.07% 0.0035 0.03% 0.0128 0.3119
10.6976 06:43:48 0.012 0.11% 0.0175 0.16% 0.013 0.12% 0.0033 0.3024
10.6856 06:23:15 0.0027 0.03% 0.0055 0.05% 0.001 0.01% 0.0153 0.3144
10.6883 06:04:08 - - 0.0082 0.08% 0.0037 0.03% 0.0126 0.3117
10.6883 06:04:01 0.0031 0.03% 0.0082 0.08% 0.0037 0.03% 0.0126 0.3117
10.6914 05:43:48 0.0113 0.11% 0.0113 0.11% 0.0068 0.06% 0.0095 0.3086
10.6801 05:22:54 0.0087 0.08% - - 0.0045 0.04% 0.0208 0.3199
10.6888 05:03:40 - - 0.0087 0.08% 0.0042 0.04% 0.0121 0.3112
10.6888 05:03:38 0.0074 0.07% 0.0087 0.08% 0.0042 0.04% 0.0121 0.3112
10.6814 04:43:48 0.0193 0.18% 0.0013 0.01% 0.0032 0.03% 0.0195 0.3186
10.6621 04:04:47 - - 0.018 0.17% 0.0225 0.21% 0.0388 0.3379
10.6621 04:04:39 0.0178 0.17% 0.018 0.17% 0.0225 0.21% 0.0388 0.3379
10.6799 03:44:54 0.0109 0.10% 0.0002 - 0.0047 0.04% 0.021 0.3201
10.6908 03:23:27 0.0047 0.04% 0.0107 0.10% 0.0062 0.06% 0.0101 0.3092
10.6861 03:04:30 - - 0.006 0.06% 0.0015 0.01% 0.0148 0.3139
10.6861 03:04:29 0.017 0.16% 0.006 0.06% 0.0015 0.01% 0.0148 0.3139
10.6691 02:23:43 0.0043 0.04% 0.011 0.10% 0.0155 0.15% 0.0318 0.3309
10.6734 02:04:39 - - 0.0067 0.06% 0.0112 0.10% 0.0275 0.3266
10.6734 02:04:36 0.0112 0.10% 0.0067 0.06% 0.0112 0.10% 0.0275 0.3266
10.6846 01:44:55 - - 0.0045 0.04% - - 0.0163 0.3154
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی