دلار کانادا / لیره ترکیه

CAD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 6.7531 0.49
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.7531 0.49
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.7531 0.49
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۱۴:۲۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.7531 20:14:23 0.0593 0.89% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.6938 20:08:04 0.0593 0.89% 0.0924 1.38% 0.0808 1.21% 0.1124 0.3062
6.7531 19:49:22 0.0556 0.83% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.6975 19:28:54 0.0556 0.83% 0.0887 1.32% 0.0771 1.15% 0.1087 0.3025
6.7531 19:21:23 0.0478 0.71% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7053 19:08:01 0.0478 0.71% 0.0809 1.21% 0.0693 1.03% 0.1009 0.2947
6.7531 18:56:21 0.0454 0.68% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7077 18:49:46 0.0454 0.68% 0.0785 1.17% 0.0669 1% 0.0985 0.2923
6.7531 18:35:24 - - 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7531 18:35:24 0.0464 0.69% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7067 18:28:55 0.0464 0.69% 0.0795 1.19% 0.0679 1.01% 0.0995 0.2933
6.7531 18:07:21 0.0434 0.65% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7097 17:49:55 0.0434 0.65% 0.0765 1.14% 0.0649 0.97% 0.0965 0.2903
6.7531 17:42:25 0.0442 0.66% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7089 17:28:52 0.0442 0.66% 0.0773 1.15% 0.0657 0.98% 0.0973 0.2911
6.7531 17:21:22 0.0476 0.71% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7055 17:08:01 0.0476 0.71% 0.0807 1.20% 0.0691 1.03% 0.1007 0.2945
6.7531 16:56:23 0.0518 0.77% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7013 16:49:52 0.0518 0.77% 0.0849 1.27% 0.0733 1.09% 0.1049 0.2987
6.7531 16:28:20 0.044 0.66% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7091 16:07:59 0.002 0.03% 0.0771 1.15% 0.0655 0.98% 0.0971 0.2909
6.7071 15:43:08 0.0022 0.03% 0.0791 1.18% 0.0675 1.01% 0.0991 0.2929
6.7049 15:28:57 0.0482 0.72% 0.0813 1.21% 0.0697 1.04% 0.1013 0.2951
6.7531 15:14:22 0.034 0.51% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7191 15:08:05 0.034 0.51% 0.0671 1% 0.0555 0.83% 0.0871 0.2809
6.7531 14:49:23 0.0253 0.38% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
6.7278 14:43:01 0.0038 0.06% 0.0584 0.87% 0.0468 0.70% 0.0784 0.2722
6.724 14:21:57 0.0171 0.25% 0.0622 0.93% 0.0506 0.75% 0.0822 0.276
6.7411 14:08:10 0.012 0.18% 0.0451 0.67% 0.0335 0.50% 0.0651 0.2589
6.7531 13:56:22 0.0038 0.06% 0.0331 0.49% 0.0215 0.32% 0.0531 0.2469
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی