دلار کانادا / روبل روسیه

CAD/RUB Ask
نرخ فعلی:: 57.46 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 57.46 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 57.46 0.03
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / روبل روسیه در روز جاری

۱۹:۲۲:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
57.46 19:22:27 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 19:07:27 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 19:02:40 - - 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
57.46 19:02:38 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 18:42:30 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 18:02:52 - - 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
57.46 18:02:51 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 17:56:23 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 17:43:30 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 17:28:31 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 17:22:40 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 17:01:00 - - 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
58.297 17:01:00 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 16:43:36 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 16:35:33 - - 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
58.297 16:35:33 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 16:22:42 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 16:14:28 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 16:03:08 - - 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
57.46 16:03:00 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 15:49:29 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 15:43:39 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 15:21:34 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 15:02:41 - - 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
57.46 15:02:40 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 14:56:26 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 14:43:48 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
58.297 14:35:40 - - 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
58.297 14:35:38 0.837 1.46% 0.857 1.49% 0.847 1.47% - 0.297
57.46 14:22:48 0.837 1.46% 0.02 0.03% 0.01 0.02% 0.837 0.54
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی