دلار کانادا / لئو رومانی

CAD/RON Ask
نرخ فعلی:: 3.4398 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.4398 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.4398 0.2
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / لئو رومانی در روز جاری

۱۴:۰۴:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.4398 14:04:01 - - 0.0069 0.20% 0.0055 0.16% 0.0054 0.4398
3.4398 14:04:01 0.0005 0.01% 0.0069 0.20% 0.0055 0.16% 0.0054 0.4398
3.4393 13:43:53 0.002 0.06% 0.0074 0.22% 0.006 0.17% 0.0059 0.4393
3.4373 13:23:27 0.0003 0.01% 0.0094 0.27% 0.008 0.23% 0.0079 0.4373
3.437 13:03:51 - - 0.0097 0.28% 0.0083 0.24% 0.0082 0.437
3.437 13:03:50 0.0012 0.03% 0.0097 0.28% 0.0083 0.24% 0.0082 0.437
3.4382 12:37:49 - - 0.0085 0.25% 0.0071 0.21% 0.007 0.4382
3.4382 12:37:49 0.0003 0.01% 0.0085 0.25% 0.0071 0.21% 0.007 0.4382
3.4379 12:04:26 - - 0.0088 0.26% 0.0074 0.22% 0.0073 0.4379
3.4379 12:04:26 0.0019 0.06% 0.0088 0.26% 0.0074 0.22% 0.0073 0.4379
3.4398 11:43:42 0.0004 0.01% 0.0069 0.20% 0.0055 0.16% 0.0054 0.4398
3.4402 11:23:27 0.002 0.06% 0.0065 0.19% 0.0051 0.15% 0.005 0.4402
3.4422 11:03:37 - - 0.0045 0.13% 0.0031 0.09% 0.003 0.4422
3.4422 11:03:37 0.001 0.03% 0.0045 0.13% 0.0031 0.09% 0.003 0.4422
3.4432 10:43:50 0.0006 0.02% 0.0035 0.10% 0.0021 0.06% 0.002 0.4432
3.4438 10:22:57 0.0012 0.03% 0.0029 0.08% 0.0015 0.04% 0.0014 0.4438
3.4426 10:03:33 - - 0.0041 0.12% 0.0027 0.08% 0.0026 0.4426
3.4426 10:03:31 0.0016 0.05% 0.0041 0.12% 0.0027 0.08% 0.0026 0.4426
3.4442 09:43:35 0.0013 0.04% 0.0025 0.07% 0.0011 0.03% 0.001 0.4442
3.4429 09:03:27 - - 0.0038 0.11% 0.0024 0.07% 0.0023 0.4429
3.4429 09:03:27 0.0008 0.02% 0.0038 0.11% 0.0024 0.07% 0.0023 0.4429
3.4437 08:43:46 0.0007 0.02% 0.003 0.09% 0.0016 0.05% 0.0015 0.4437
3.443 08:22:48 0.0001 - 0.0037 0.11% 0.0023 0.07% 0.0022 0.443
3.4431 08:03:04 - - 0.0036 0.10% 0.0022 0.06% 0.0021 0.4431
3.4431 08:03:01 0.0002 0.01% 0.0036 0.10% 0.0022 0.06% 0.0021 0.4431
3.4433 07:22:48 0.0004 0.01% 0.0034 0.10% 0.002 0.06% 0.0019 0.4433
3.4437 07:02:49 - - 0.003 0.09% 0.0016 0.05% 0.0015 0.4437
3.4437 07:02:49 0.0002 0.01% 0.003 0.09% 0.0016 0.05% 0.0015 0.4437
3.4439 06:43:43 0.0011 0.03% 0.0028 0.08% 0.0014 0.04% 0.0013 0.4439
3.4428 06:22:49 0.0007 0.02% 0.0039 0.11% 0.0025 0.07% 0.0024 0.4428
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی