دلار کانادا / کرون نروژ

CAD/NOK Ask
نرخ فعلی:: 6.8949 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.8949 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.8949 -
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / کرون نروژ در روز جاری

۱۶:۲۸:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.8949 16:28:29 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 16:22:36 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 16:07:32 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 15:22:52 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 15:14:27 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 15:03:06 - - 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8171 15:03:01 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 14:49:30 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 14:43:35 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 14:21:37 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 14:03:29 - - 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8171 14:03:26 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 13:56:28 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 13:43:34 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 13:35:37 - - - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8949 13:35:37 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 13:22:47 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 13:07:36 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 13:03:00 - - 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8171 13:03:00 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 12:42:26 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 12:03:42 - - 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8171 12:03:42 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 11:56:26 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 11:43:42 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 11:28:24 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 11:22:22 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 11:07:26 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
6.8171 10:22:35 0.0778 1.14% 0.0778 1.14% - - 0.0778 0.1829
6.8949 10:14:24 0.0778 1.14% - - 0.0778 1.14% - 0.1051
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی