خبر

دلار کانادا / پوند انگلیس

CAD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.5833 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5833 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5833 0.19

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی