خبر

دلار کانادا / فرانک سوییس

CAD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.6635 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6635 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6635 0.24

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی