دلار کانادا / درهم امارات

CAD/AED Ask
نرخ فعلی:: 2.9705 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.9705 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.9705 0.03
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / درهم امارات در روز جاری

۱۸:۰۲:۵۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.9705 18:02:50 - - 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9705 18:02:50 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 17:56:22 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 17:43:29 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 17:28:29 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 17:22:38 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 17:00:58 - - 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9062 17:00:58 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 16:43:35 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 16:35:31 - - 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9062 16:35:31 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 16:22:40 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 16:14:26 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 16:03:03 - - 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9705 16:02:59 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 15:49:28 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 15:43:38 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 15:21:33 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 15:02:38 - - 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9705 15:02:38 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 14:56:25 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 14:43:47 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 14:35:38 - - 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9062 14:35:36 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 14:22:46 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 14:07:32 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 14:02:58 - - 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9705 14:02:57 0.0643 2.21% 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
2.9062 13:42:26 0.0643 2.21% 0.0652 2.24% 0.064 2.20% 0.0628 0.0938
2.9705 13:02:41 - - 0.0009 0.03% 0.0003 0.01% 0.0015 0.0295
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی