رئال برزیل / دلار

BRL/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.1878 2.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1878 2.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1878 2.18
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۲۲:۰۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1878 23:22:08 0.0001 0.05% 0.004 2.18% 0.0003 0.16% 0.0019 -
0.1879 23:21:36 0.0001 0.05% 0.0041 2.23% 0.0004 0.21% 0.002 -
0.1878 23:20:09 - - 0.004 2.18% 0.0003 0.16% 0.0019 -
0.1878 23:20:07 0.0001 0.05% 0.004 2.18% 0.0003 0.16% 0.0019 -
0.1879 23:10:08 - - 0.0041 2.23% 0.0004 0.21% 0.002 -
0.1879 23:10:07 0.0002 0.11% 0.0041 2.23% 0.0004 0.21% 0.002 -
0.1877 23:08:08 0.0001 0.05% 0.0039 2.12% 0.0002 0.11% 0.0018 -
0.1878 23:07:34 0.0001 0.05% 0.004 2.18% 0.0003 0.16% 0.0019 -
0.1877 23:05:07 - - 0.0039 2.12% 0.0002 0.11% 0.0018 -
0.1877 23:05:06 0.0001 0.05% 0.0039 2.12% 0.0002 0.11% 0.0018 -
0.1878 22:50:07 - - 0.004 2.18% 0.0003 0.16% 0.0019 -
0.1878 22:50:07 0.0001 0.05% 0.004 2.18% 0.0003 0.16% 0.0019 -
0.1877 22:30:10 - - 0.0039 2.12% 0.0002 0.11% 0.0018 -
0.1877 22:30:09 0.0001 0.05% 0.0039 2.12% 0.0002 0.11% 0.0018 -
0.1876 22:29:06 0.0002 0.11% 0.0038 2.07% 0.0001 0.05% 0.0017 -
0.1874 22:28:25 0.0002 0.11% 0.0036 1.96% 0.0001 0.05% 0.0015 -
0.1876 22:25:07 - - 0.0038 2.07% 0.0001 0.05% 0.0017 -
0.1876 22:25:06 0.0003 0.16% 0.0038 2.07% 0.0001 0.05% 0.0017 -
0.1873 22:22:06 0.0001 0.05% 0.0035 1.90% 0.0002 0.11% 0.0014 -
0.1872 22:21:26 0.0001 0.05% 0.0034 1.85% 0.0003 0.16% 0.0013 -
0.1873 22:20:08 - - 0.0035 1.90% 0.0002 0.11% 0.0014 -
0.1873 22:20:06 0.0001 0.05% 0.0035 1.90% 0.0002 0.11% 0.0014 -
0.1872 22:10:07 - - 0.0034 1.85% 0.0003 0.16% 0.0013 -
0.1872 22:10:06 0.0001 0.05% 0.0034 1.85% 0.0003 0.16% 0.0013 -
0.1871 21:57:06 0.0001 0.05% 0.0033 1.80% 0.0004 0.21% 0.0012 -
0.187 21:56:11 0.0001 0.05% 0.0032 1.74% 0.0005 0.27% 0.0011 -
0.1871 21:55:07 - - 0.0033 1.80% 0.0004 0.21% 0.0012 -
0.1871 21:55:06 0.0001 0.05% 0.0033 1.80% 0.0004 0.21% 0.0012 -
0.187 21:50:08 - - 0.0032 1.74% 0.0005 0.27% 0.0011 -
0.187 21:50:07 0.0001 0.05% 0.0032 1.74% 0.0005 0.27% 0.0011 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی