خبر

رئال برزیل / دینار اردن

BRL/JOD Ask
نرخ فعلی:: 0.1379 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1379 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1379 -

واحد پولی : -

کشور : برزیل

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی