BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz
نرخ فعلی:: 2.48 -
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
نرخ فعلی: : 2.48 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.48 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

۳۰ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz - 0.0020 0.0070 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی