لو بلغارستان / روبل روسیه

BGN/RUB Ask
نرخ فعلی:: 41.8163 1.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 41.8163 1.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 41.8163 1.12
واحد پولی : -
کشور : بلغارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

لو بلغارستان / روبل روسیه در روز جاری

۲۰:۲۲:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
41.8163 20:22:56 0.0217 0.05% 0.4698 1.12% 0.4757 1.14% 0.5228 0.1837
41.838 20:03:17 - - 0.4481 1.07% 0.454 1.09% 0.5011 0.162
41.838 20:03:12 0.0218 0.05% 0.4481 1.07% 0.454 1.09% 0.5011 0.162
41.8598 19:43:41 0.082 0.20% 0.4263 1.02% 0.4322 1.03% 0.4793 0.1402
41.7778 19:02:59 - - 0.5083 1.22% 0.5142 1.23% 0.5613 0.2222
41.7778 19:02:59 0.0977 0.23% 0.5083 1.22% 0.5142 1.23% 0.5613 0.2222
41.8755 18:43:37 0.0109 0.03% 0.4106 0.98% 0.4165 0.99% 0.4636 0.1245
41.8864 18:22:56 0.044 0.11% 0.3997 0.95% 0.4056 0.97% 0.4527 0.1136
41.9304 18:03:11 - - 0.3557 0.85% 0.3616 0.86% 0.4087 0.0696
41.9304 18:03:04 0.0054 0.01% 0.3557 0.85% 0.3616 0.86% 0.4087 0.0696
41.925 17:22:54 0.0216 0.05% 0.3611 0.86% 0.367 0.88% 0.4141 0.075
41.9034 17:03:29 - - 0.3827 0.91% 0.3886 0.93% 0.4357 0.0966
41.9034 17:03:21 0.0164 0.04% 0.3827 0.91% 0.3886 0.93% 0.4357 0.0966
41.887 16:43:43 0.0416 0.10% 0.3991 0.95% 0.405 0.97% 0.4521 0.113
41.8454 16:22:49 0.0044 0.01% 0.4407 1.05% 0.4466 1.07% 0.4937 0.1546
41.841 16:02:50 - - 0.4451 1.06% 0.451 1.08% 0.4981 0.159
41.841 16:02:49 0.0056 0.01% 0.4451 1.06% 0.451 1.08% 0.4981 0.159
41.8354 15:43:39 0.0339 0.08% 0.4507 1.08% 0.4566 1.09% 0.5037 0.1646
41.8693 15:22:50 0.1031 0.25% 0.4168 1% 0.4227 1.01% 0.4698 0.1307
41.7662 15:03:22 - - 0.5199 1.24% 0.5258 1.26% 0.5729 0.2338
41.7662 15:03:09 0.0048 0.01% 0.5199 1.24% 0.5258 1.26% 0.5729 0.2338
41.7614 14:43:45 0.1975 0.47% 0.5247 1.26% 0.5306 1.27% 0.5777 0.2386
41.9589 14:02:58 - - 0.3272 0.78% 0.3331 0.79% 0.3802 0.0411
41.9589 14:02:58 0.091 0.22% 0.3272 0.78% 0.3331 0.79% 0.3802 0.0411
42.0499 13:43:52 0.0357 0.08% 0.2362 0.56% 0.2421 0.58% 0.2892 0.0499
42.0142 13:22:38 0.0012 - 0.2719 0.65% 0.2778 0.66% 0.3249 0.0142
42.0154 13:03:00 - - 0.2707 0.64% 0.2766 0.66% 0.3237 0.0154
42.0154 13:03:00 0.0589 0.14% 0.2707 0.64% 0.2766 0.66% 0.3237 0.0154
42.0743 12:22:45 0.0498 0.12% 0.2118 0.50% 0.2177 0.52% 0.2648 0.0743
42.1241 12:03:37 - - 0.162 0.38% 0.1679 0.40% 0.215 0.1241
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی