لو بلغارستان / روبل روسیه

BGN/RUB Ask
نرخ فعلی:: 42.817 0.43
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 42.817 0.43

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 42.817 0.43

واحد پولی : -

کشور : بلغارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لو بلغارستان / روبل روسیه

در حال حاضر قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لو بلغارستان / روبل روسیه
42.817 ریال
می باشد

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه روز گذشته برابر با
42.6607 ریال
بود

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به روز گذشته
0.1563 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لو بلغارستان / روبل روسیه برابر با 42.6336 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لو بلغارستان / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

42.817 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لو بلغارستان / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

42.6336 ریال

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 43.0121 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.45 درصدی یا 0.1951 ریال لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / روبل روسیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 42.1753 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.52  درصدی یا 0.6417 ریال لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / روبل روسیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 44.3917 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.54 درصدی یا 1.5747 ریال لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / روبل روسیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 45.3875 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.66 درصدی یا 2.5705 ریال لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / روبل روسیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 46.0248 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.96 درصدی یا 3.2078 ریال لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لو بلغارستان / روبل روسیه برابر است با 47.9312 ریال که در تاریخ دوشنبه 12 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.155889 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لو بلغارستان / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.52 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.54 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.66 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه، 1.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه، 1.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه،  1.52 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه،  1.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه،  1.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه،  1.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / روبل روسیه،  1.52 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لو بلغارستان / روبل روسیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی