خبر

قلع

Tin
نرخ فعلی:: 29,848 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی

نرخ فعلی: : 29,848 -

واحد حجمی : تن

نرخ فعلی: : 29,848 -

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی

واحد حجمی : تن

نوع بازار : بازار جهانی