خبر

سرب

Lead
نرخ فعلی:: 2,217 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی

نرخ فعلی: : 2,217 -

واحد حجمی : تن

نرخ فعلی: : 2,217 -

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی

واحد حجمی : تن

نوع بازار : بازار جهانی