خبر

دلار استرالیا / دلار

AUD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.6616 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6616 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6616 0.03

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی