دلار استرالیا / هریونیا اوکراین

AUD/UAH Ask
نرخ فعلی:: 19.7889 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.7889 0.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.7889 0.22
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / هریونیا اوکراین در روز جاری

۱۴:۰۴:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
19.7889 14:04:00 - - 0.0441 0.22% 0.0329 0.17% 0.0411 0.2111
19.7889 14:03:59 0.0087 0.04% 0.0441 0.22% 0.0329 0.17% 0.0411 0.2111
19.7976 13:43:52 0.0042 0.02% 0.0354 0.18% 0.0242 0.12% 0.0324 0.2024
19.8018 13:23:25 0.0383 0.19% 0.0312 0.16% 0.02 0.10% 0.0282 0.1982
19.7635 13:03:47 - - 0.0695 0.35% 0.0583 0.29% 0.0665 0.2365
19.7635 13:03:47 0.004 0.02% 0.0695 0.35% 0.0583 0.29% 0.0665 0.2365
19.7595 12:37:47 - - 0.0735 0.37% 0.0623 0.32% 0.0705 0.2405
19.7595 12:37:47 0.0383 0.19% 0.0735 0.37% 0.0623 0.32% 0.0705 0.2405
19.7978 12:04:23 - - 0.0352 0.18% 0.024 0.12% 0.0322 0.2022
19.7978 12:04:22 0.0036 0.02% 0.0352 0.18% 0.024 0.12% 0.0322 0.2022
19.8014 11:43:41 0.0346 0.17% 0.0316 0.16% 0.0204 0.10% 0.0286 0.1986
19.836 11:23:25 0.0059 0.03% 0.003 0.02% 0.0142 0.07% 0.006 0.164
19.8419 11:03:33 - - 0.0089 0.04% 0.0201 0.10% 0.0119 0.1581
19.8419 11:03:33 0.0139 0.07% 0.0089 0.04% 0.0201 0.10% 0.0119 0.1581
19.8558 10:43:49 0.0131 0.07% 0.0228 0.11% 0.034 0.17% 0.0258 0.1442
19.8689 10:22:56 0.0027 0.01% 0.0359 0.18% 0.0471 0.24% 0.0389 0.1311
19.8716 10:03:29 - - 0.0386 0.19% 0.0498 0.25% 0.0416 0.1284
19.8716 10:03:27 0.0021 0.01% 0.0386 0.19% 0.0498 0.25% 0.0416 0.1284
19.8695 09:43:34 0.0052 0.03% 0.0365 0.18% 0.0477 0.24% 0.0395 0.1305
19.8643 09:03:24 - - 0.0313 0.16% 0.0425 0.21% 0.0343 0.1357
19.8643 09:03:24 0.0209 0.11% 0.0313 0.16% 0.0425 0.21% 0.0343 0.1357
19.8852 08:43:44 0.0015 0.01% 0.0522 0.26% 0.0634 0.32% 0.0552 0.1148
19.8867 08:22:47 0.0119 0.06% 0.0537 0.27% 0.0649 0.33% 0.0567 0.1133
19.8748 07:22:47 0.0119 0.06% 0.0418 0.21% 0.053 0.27% 0.0448 0.1252
19.8867 07:02:47 - - 0.0537 0.27% 0.0649 0.33% 0.0567 0.1133
19.8867 07:02:46 0.0052 0.03% 0.0537 0.27% 0.0649 0.33% 0.0567 0.1133
19.8815 06:43:42 0.0053 0.03% 0.0485 0.24% 0.0597 0.30% 0.0515 0.1185
19.8762 06:22:49 0.0105 0.05% 0.0432 0.22% 0.0544 0.27% 0.0462 0.1238
19.8867 06:02:59 - - 0.0537 0.27% 0.0649 0.33% 0.0567 0.1133
19.8867 06:02:59 0.0119 0.06% 0.0537 0.27% 0.0649 0.33% 0.0567 0.1133
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی