خبر

دلار استرالیا / دلار سنگاپور

AUD/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.8936 0.5
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8936 0.5

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8936 0.5

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی