دلار استرالیا / کرون سوئد

AUD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 6.4078 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.4078 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.4078 0
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۰۸:۲۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.4078 13:08:29 0.0132 0.21% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.421 13:06:55 - - 0.0132 0.21% 0.0037 0.06% 0.0076 0.421
6.421 13:06:49 0.0132 0.21% 0.0132 0.21% 0.0037 0.06% 0.0076 0.421
6.4078 12:43:00 0.0077 0.12% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4155 12:24:04 0.0041 0.06% 0.0077 0.12% 0.0092 0.14% 0.0021 0.4155
6.4114 12:08:20 - - 0.0036 0.06% 0.0133 0.21% 0.002 0.4114
6.4114 12:08:14 0.0036 0.06% 0.0036 0.06% 0.0133 0.21% 0.002 0.4114
6.4078 11:56:56 0.0048 0.07% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4126 11:45:23 0.0048 0.07% 0.0048 0.07% 0.0121 0.19% 0.0008 0.4126
6.4078 11:28:56 0.0073 0.11% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4151 11:23:54 0.0073 0.11% 0.0073 0.11% 0.0096 0.15% 0.0017 0.4151
6.4078 11:08:09 0.0141 0.22% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4219 11:05:01 - - 0.0141 0.22% 0.0028 0.04% 0.0085 0.4219
6.4219 11:04:59 0.002 0.03% 0.0141 0.22% 0.0028 0.04% 0.0085 0.4219
6.4239 10:44:57 0.0011 0.02% 0.0161 0.25% 0.0008 0.01% 0.0105 0.4239
6.4228 10:22:59 0.015 0.23% 0.015 0.23% 0.0019 0.03% 0.0094 0.4228
6.4078 10:14:42 0.0144 0.22% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4222 10:05:53 - - 0.0144 0.22% 0.0025 0.04% 0.0088 0.4222
6.4222 10:05:50 0.0144 0.22% 0.0144 0.22% 0.0025 0.04% 0.0088 0.4222
6.4078 09:49:45 0.0137 0.21% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4215 09:44:25 0.0137 0.21% 0.0137 0.21% 0.0032 0.05% 0.0081 0.4215
6.4078 09:21:29 0.0126 0.20% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4204 09:04:23 - - 0.0126 0.20% 0.0043 0.07% 0.007 0.4204
6.4204 09:04:17 0.0126 0.20% 0.0126 0.20% 0.0043 0.07% 0.007 0.4204
6.4078 08:56:41 0.0118 0.18% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4196 08:44:02 0.0118 0.18% 0.0118 0.18% 0.0051 0.08% 0.0062 0.4196
6.4078 08:35:43 - - - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4078 08:35:43 0.0098 0.15% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
6.4176 08:22:47 0.0098 0.15% 0.0098 0.15% 0.0071 0.11% 0.0042 0.4176
6.4078 08:07:43 0.0083 0.13% - - 0.0169 0.26% 0.0056 0.4078
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی