خبر

دلار استرالیا / لئو رومانی

AUD/RON Ask
نرخ فعلی:: 3.0664 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.0664 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.0664 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی