خبر

دلار استرالیا / پزوی مکزیک

AUD/MXN Ask
نرخ فعلی:: 13.2872 0.4
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 13.2872 0.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 13.2872 0.4

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی