خبر

دلار استرالیا / کرونا ایسلند

AUD/ISK Ask
نرخ فعلی:: 99.55 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 99.55 0.09

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 99.55 0.09

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی