خبر

دلار استرالیا / دلار کانادا

AUD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.914 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.914 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.914 0.04

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی