زعفران نگین / خرداد

Saffron Negin / Khordad
نرخ فعلی:: 122,300 0
بازارهای آتی
نرخ فعلی: : 122,300 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 122,300 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : بازارهای آتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
زعفران پوشال / تیر 100,800 ۲۲ تیر - - 101,000 100,400 0 - - -
زعفران نگین / مرداد 91,100 ۲۶ مرداد - - 94,700 90,000 0 - - -
زعفران پوشال / خرداد 109,600 ۲۸ خرداد - - 116,900 109,600 0 - - -
زعفران نگین / تیر 106,500 ۲۵ تیر - - 111,600 105,700 0 - - -
تسویه زعفران پوشال / تیر 102,855 ۲۲ تیر - - 102,855 102,855 0 - - -
تسویه زعفران نگین / مرداد 91,583 ۲۶ مرداد - - 91,583 91,583 0 - - -
تسویه زعفران نگین / خرداد 124,096 ۱۸ خرداد - - 124,096 124,096 0 - - -
تسویه زعفران پوشال / خرداد 115,358 ۲۸ خرداد - - 115,358 115,358 0 - - -
تسویه زعفران نگین / تیر 111,261 ۲۵ تیر - - 111,261 111,261 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی