خبر

پزوی آرژانتین / روبل روسیه

ARS/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.0991 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0991 0.41

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0991 0.41

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی