خبر

پزوی آرژانتین / سول پرو

ARS/PEN Ask
نرخ فعلی:: 0.0044 4.76
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0044 4.76

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0044 4.76

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی