خبر

درهم امارات / پوند مصر

AED/EGP Ask
نرخ فعلی:: 8.2573 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.2573 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.2573 -

واحد پولی : -

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی