4Fun Media SA

4Fun Media SA
نرخ فعلی:: 5.56 0
بازار سهام لهستان
نرخ فعلی: : 5.56 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.56 0
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار سهام لهستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
01Cybaton 5.53 ۵ مرداد - - 5.53 5.38 0 0.47 5.62 6.9
11BIT 477.8 ۵ مرداد - - 492 477.8 0 5.2 505 517.5
2Cpartner 0.09 ۱۷ بهمن - - 0.09 0.09 0 - - -
2GO Group 8.19 ۴ مرداد - - 8.19 8.19 0 0.19 8.4 8.52
2Intellect.com 1.695 ۴ مرداد - - 1.7 1.695 0 0.305 1.71 2.01
4Mass 0.265 ۵ مرداد - - 0.2742 0.263 0 - 0.277 0.309
4Mobility SA 4.9 ۴ مرداد - - 4.9 4.9 0 0.1 4.9 5.4
5Thavenue 2.14 ۳ مرداد - - 2.14 2.14 0 0.14 2.14 2.14
71Media 38.2 ۴ مرداد - - 40 38.2 0 2.8 39.2 48.8
7Fit 4.1 ۵ مرداد - - 4.1 4.1 0 0.1 4.27 4.32
7Levels 20.6 ۵ مرداد - - 20.6 20.6 0 2.4 20.6 27.7
8990 Holdings 7.1 ۴ مرداد - - 7.1 7.1 0 0.1 7.12 7.44
8990 Holdings Pref 100.8 ۴ مرداد - - 100.8 100.8 0 0.2 100.8 101.1
A Brown Company 0.86 ۴ مرداد - - 0.86 0.86 0 0.14 0.87 0.94
A Soriano 6.8 ۴ مرداد - - 6.8 6.8 0 0.2 6.9 7.1
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی