خبر

دیده‌بان بازار

نوسان قیمت ویوز

نوسان قیمت ویوز
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش ویوز با ثبت قیمت 2.52 دلار، افزایش 3.28 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که ویوز در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 1 خرداد 1403 با قیمت 2.55 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 1.17 درصدی ویوز نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.038205 برای نیو اکونومی خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 1.71 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 20.31 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نیو اکونومی در روز جاری 0.038205 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.036707 بوده است.

نوسان قیمت تزوس

نوسان قیمت تزوس
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش تزوس با ثبت قیمت 0.990012 دلار، افزایش 3.23 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که تزوس در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 1 خرداد 1403 با قیمت 0.995712 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 0.57 درصدی تزوس نسبت به هفته گذشته می باشد.

آخرین نوسان قیمت کازماز

آخرین نوسان قیمت کازماز
در ادامه نوسانات روز جاری کازماز به نرخ 8.64 دلار رسید این نرخ گویای کاهش قیمت 1.81 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین افزایش 3.59 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای کازماز در روز جاری 8.64 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 8.32 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 15.82 برای نئو خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 15.85 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 48.68 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نئو در روز جاری 15.82 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 15.14 بوده است.

نوسان قیمت فانتوم

نوسان قیمت فانتوم
فانتوم که معاملات روز جاری را با 0.09 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 0.805904  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 0.840764 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  4.46 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای فانتوم در روز جاری 0.840764 دلار و کمترین مقدار نیز 0.801799 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت فایل کوین

جدیدترین نوسان قیمت فایل کوین
طی معاملات روز جاری، فایل کوین با  0.27 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 6.14 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی فایل کوین که روز گذشته را با نرخ 5.95 دلار آغاز کرده و با قیمت 5.87 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 5.86 دلار بوده است.

نوسان قیمت بیت کوین

نوسان قیمت بیت کوین
بیت کوین که معاملات روز جاری را با 0.05 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 68,726.19  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 70,066.98 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  0.58 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای بیت کوین در روز جاری 70,066.98 دلار و کمترین مقدار نیز 68,234.14 دلار بوده است.

نوسان قیمت لوپرینگ

نوسان قیمت لوپرینگ
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش لوپرینگ با ثبت قیمت 0.277798 دلار، افزایش 3.14 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که لوپرینگ در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 1 خرداد 1403 با قیمت 0.293387 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 5.31 درصدی لوپرینگ نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت درهم امارات

نوسان قیمت درهم امارات
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش درهم امارات با ثبت قیمت 160,970 ریال، افزایش 1.79 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ سه شنبه 1 خرداد 1403 با قیمت 158,490 ریال معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 1.56 درصدی درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

نوسان قیمت یورو

نوسان قیمت یورو
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش یورو با ثبت قیمت 634,800 ریال، افزایش 1.5 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی یورو گویای کاهش 1.88 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 0.82 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 خرداد 1402 با قیمت 552,920 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 14.8 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 634,800 ریال رسیده است.

نوسان قیمت زد کش

نوسان قیمت زد کش
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش زد کش با ثبت قیمت 27.3 دلار، افزایش 3.14 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی زد کش گویای افزایش 18.38 درصدی نسبت به ماه گذشته و کاهش 0.14 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که زد کش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 خرداد 1402 با قیمت 32.84 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 16.86 درصد کاهش، در روز جاری به رقم 27.3 دلار رسیده است.

نوسان قیمت آبشده نقدی

نوسان قیمت آبشده نقدی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش آبشده نقدی با ثبت قیمت 144,800,000 ریال، افزایش 1.61 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی آبشده نقدی گویای افزایش 0.48 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 15.33 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که آبشده نقدی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 خرداد 1402 با قیمت 108,140,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 33.9 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 144,800,000 ریال رسیده است.

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش طلای 18 عیار / 750 با ثبت قیمت 33,392,000 ریال، افزایش 1.51 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی طلای 18 عیار / 750 گویای افزایش 0.38 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 15.19 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که طلای 18 عیار / 750 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 خرداد 1402 با قیمت 24,959,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 33.78 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 33,392,000 ریال رسیده است.

جدیدترین نوسان قیمت یونی سواپ

جدیدترین نوسان قیمت یونی سواپ
طی معاملات روز جاری، یونی سواپ با  0.37 دلار کاهش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 11. دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی یونی سواپ که روز گذشته را با نرخ 11.03 دلار آغاز کرده و با قیمت 11.37 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 11.38 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت اتریوم

آخرین تحولات قیمت اتریوم

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 3,938.16 برای اتریوم خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 18.93 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 115.04 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای اتریوم در روز جاری 3,938.16 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 3,820.15 بوده است.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین