خبر

دیده‌بان بازار

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات قیمت نیو اکونومی

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.037059 برای نیو اکونومی خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 23.37 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 11.84 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نیو اکونومی در روز جاری 0.038852 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.03221 بوده است.

آخرین تحولات قیمت لوپرینگ

آخرین تحولات قیمت لوپرینگ

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 0.257341 برای لوپرینگ خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 39.62 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 34.02 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای لوپرینگ در روز جاری 0.265237 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.218529 بوده است.

آخرین تحولات قیمت ویوز

آخرین تحولات قیمت ویوز

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 2.5 دلار برای ویوز خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 33.33 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 10.61 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای ویوز در روز جاری 2.6 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 2.13 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت فانتوم

جدیدترین نوسان قیمت فانتوم
طی معاملات روز جاری، فانتوم با  0.0865 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 0.707078 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی فانتوم که روز گذشته را با نرخ 0.915067 دلار آغاز کرده و با قیمت 0.620571 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 0.608173 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت فایل کوین

جدیدترین نوسان قیمت فایل کوین
طی معاملات روز جاری، فایل کوین با  0.81 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 6.14 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی فایل کوین که روز گذشته را با نرخ 8.09 دلار آغاز کرده و با قیمت 5.33 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 5.32 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت تزوس

آخرین تحولات قیمت تزوس

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 1.05 دلار برای تزوس خبر می دهند. این نرخ گویای کاهش قیمت 17.96 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 9.48 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای تزوس در روز جاری 1.05 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 0.901633 دلار بوده است.

آخرین نوسان قیمت کازماز

آخرین نوسان قیمت کازماز
در ادامه نوسانات روز جاری کازماز به نرخ 8.53 دلار رسید این نرخ گویای کاهش قیمت 24.51 درصدی آن نسبت به هفته گذشته و همچنین کاهش 27.09 درصدی آن نسبت به ماه قبل می باشد. 
شایان ذکر است که بالاترین قیمت ثبت شده برای کازماز در روز جاری 8.53 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 7.45 دلار بوده است.

نوسان قیمت یونی سواپ

نوسان قیمت یونی سواپ
یونی سواپ که معاملات روز جاری را با 1.90 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 6.2  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 7.32 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  37.16 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای یونی سواپ در روز جاری 7.32 دلار و کمترین مقدار نیز 6.2 دلار بوده است.

نوسان قیمت دیکرید

نوسان قیمت دیکرید
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش دیکرید با ثبت قیمت 19.6 دلار، کاهش 4.03 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که دیکرید در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ دوشنبه 20 فروردین 1403 با قیمت 25.9 دلار معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای کاهش 24.32 درصدی دیکرید نسبت به هفته گذشته می باشد.

جدیدترین نوسان قیمت میکر

جدیدترین نوسان قیمت میکر
طی معاملات روز جاری، میکر با  404.49 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 2,965.94 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی میکر که روز گذشته را با نرخ 3,369.46 دلار آغاز کرده و با قیمت 2,561.45 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 2,560.56 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت زد کش

آخرین تحولات قیمت زد کش

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 21.76 برای زد کش خبر می دهند، این نرخ گویای کاهش قیمت 24.26 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ارزش 48.95 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای زد کش در روز جاری 21.76 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 18.74 بوده است.

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک

نوسان قیمت اتریوم کلاسیک
اتریوم کلاسیک که معاملات روز جاری را با 1.11 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با قیمت 23.98  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 26.68 دلار در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای کاهش  24.67 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای اتریوم کلاسیک در روز جاری 26.68 دلار و کمترین مقدار نیز 23.86 دلار بوده است.

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات قیمت نئو

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 16.98 دلار برای نئو خبر می دهند. این نرخ گویای افزایش قیمت 15.66 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 30.51 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد.

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای نئو در روز جاری 17.12 دلار و پایین ترین نرخ نیز برابر با 15.45 دلار بوده است.

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم

جدیدترین نوسان قیمت اتریوم
طی معاملات روز جاری، اتریوم با  172.65 دلار افزایش  نسبت به روز گذشته، هم اکنون به نرخ 3,095.1 دلار رسید.
قابل ذکر است که نرخ بازگشایی اتریوم که روز گذشته را با نرخ 3,521.42 دلار آغاز کرده و با قیمت 2,922.45 دلار به پایان رسانده بود در ابتدای روز جاری برابر با 2,936.5 دلار بوده است.

نوسان قیمت بیت کوین

نوسان قیمت بیت کوین
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش بیت کوین با ثبت قیمت 64,599.33 دلار، افزایش 4.32 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی بیت کوین گویای کاهش 3.22 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 50.13 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که بیت کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 25 فروردین 1402 با قیمت 30,336.53 دلار داد و ستد شده بود که این نرخ با 112.94 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 64,599.33 دلار رسیده است.

نوسان قیمت آبشده نقدی

نوسان قیمت آبشده نقدی
آبشده نقدی که معاملات روز جاری را با 1.46 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 170,400,000  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 162,600,000 ریال در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  6.34 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای آبشده نقدی در روز جاری 170,400,000 ریال و کمترین مقدار نیز 161,400,000 ریال بوده است.

نوسان قیمت درهم امارات

نوسان قیمت درهم امارات
درهم امارات که معاملات روز جاری را با 4.83 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با قیمت 191,710  آغاز کرده بود هم اکنون با نرخ 190,020 ریال در حال داد وستد می باشد.
این نرخ گویای افزایش  8.93 درصدی آن نسبت به هفته گذشته می باشد. گفتنی است بالاترین نرخ ثبت شده برای درهم امارات در روز جاری 192,530 ریال و کمترین مقدار نیز 190,020 ریال بوده است.

آخرین تحولات قیمت یورو

آخرین تحولات قیمت یورو

آخرین تحولات امروز بازارها، از ثبت قیمت 740,150 برای یورو خبر می دهند، این نرخ گویای افزایش قیمت 13.07 درصدی آن نسبت به ماه گذشته و همچنین افزایش ارزش 32.57 درصدی آن نسبت به سال قبل می باشد. 

گفتنی است که بالاترین قیمت ثبت شده برای یورو در روز جاری 749,300 و پایین ترین نرخ نیز برابر با 739,490 بوده است.

نوسان قیمت سکه امامی

نوسان قیمت سکه امامی
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش سکه امامی با ثبت قیمت 465,020,000 ریال، افزایش 2.22 درصدی نسبت به روز گذشته را شاهد بود. قیمت فعلی سکه امامی گویای افزایش 23.37 درصدی نسبت به ماه گذشته و افزایش 48.56 درصدی آن نسبت به سه ماه قبل می باشد.
شایان ذکر است که سکه امامی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 25 فروردین 1402 با قیمت 310,910,000 ریال داد و ستد شده بود که این نرخ با 49.56 درصد افزایش، در روز جاری به رقم 465,020,000 ریال رسیده است.

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750

نوسان قیمت طلای 18 عیار / 750
در آخرین تحولات بازارها، لحظاتی پیش طلای 18 عیار / 750 با ثبت قیمت 37,382,000 ریال، کاهش 3.77 درصدی نسبت به روز گذشته را رقم زد.
شایان ذکر است که طلای 18 عیار / 750 در روزهای مشابه هفته گذشته نیز یعنی در مورخ دوشنبه 20 فروردین 1403 با قیمت 35,260,000 ریال معامله شده بود لذا نرخ فعلی به معنای افزایش 6.01 درصدی طلای 18 عیار / 750 نسبت به هفته گذشته می باشد.

آرشیو دیده‌بان بازار

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین