بازار دلار

 • گزارش روزانه قیمت دلار / سه شنبه 12 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 300 ریالی با نرخ 255,190 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 600 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 255,790 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 258,140 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 255,690 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.95 درصدی را برابر با 4,930 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 252,360 که در روز شنبه 12 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 257,290 ریال رسا..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / دوشنبه 11 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 2,400 ریالی با نرخ 254,890 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 800 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 255,690 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 256,640 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 254,590 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.46 درصدی را برابر با 3,680 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 251,510 که در روز پنجشنبه 10 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 255,190 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / یکشنبه 10 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,300 ریالی با نرخ 257,290 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 100 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 257,190 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 257,640 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 254,290 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.34 درصدی را برابر با 3,380 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 251,510 که در روز پنجشنبه 10 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 254,890 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / شنبه 9 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 4,330 ریالی با نرخ 255,990 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 4,280 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 260,270 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 260,640 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 256,990 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.29 درصدی را برابر با 5,780 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 251,510 که در روز پنجشنبه 10 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 257,290 ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / جمعه 8 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 4,330 ریالی با نرخ 255,990 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 256,240 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 251,690 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 0.78 درصدی را برابر با 1,990 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 254,000 که در روز چهارشنبه 9 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 255,990 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زما..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / پنجشنبه 7 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 4,330 ریالی با نرخ 255,990 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 256,240 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 251,690 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.53 درصدی را برابر با 6,340 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 249,650 که در روز سه شنبه 8 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 255,990 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / چهارشنبه 6 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,170 ریالی با نرخ 251,660 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 140 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 251,800 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 256,240 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 251,690 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 3.58 درصدی را برابر با 8,870 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 247,120 که در روز دوشنبه 7 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 255,990 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / سه شنبه 5 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 2,700 ریالی با نرخ 250,490 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 290 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 250,780 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 252,340 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 250,690 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.98 درصدی را برابر با 4,890 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 246,770 که در روز یکشنبه 6 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 251,660 ریال ..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / دوشنبه 4 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 700 ریالی با نرخ 247,790 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 340 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 248,130 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 251,040 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 247,890 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.43 درصدی را برابر با 5,950 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 244,540 که در روز شنبه 5 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 250,490 ریال رسان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / یکشنبه 3 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 810 ریالی با نرخ 247,090 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 400 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 247,490 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 249,630 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 247,490 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.43 درصدی را برابر با 5,900 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 241,890 که در روز پنجشنبه 3 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 247,790 ریال ر..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / شنبه 2 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,090 ریالی با نرخ 246,280 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 90 ریال کاهش نسبت به روز گذشته و با رقم 246,190 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 247,340 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 246,190 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.14 درصدی را برابر با 5,200 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 241,890 که در روز پنجشنبه 3 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 247,090 ریال رس..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / جمعه 1 مرداد 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 1,090 ریالی با نرخ 246,280 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 246,340 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 246,190 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.85 درصدی را برابر با 4,490 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 241,790 که در روز چهارشنبه 2 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 246,280 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زما..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / پنجشنبه 31 تیر 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 550 ریالی با نرخ 245,190 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 1,050 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 246,240 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 246,340 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 246,190 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.48 درصدی را برابر با 3,610 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 242,670 که در روز سه شنبه 1 تیر 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 246,280 ریال..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / چهارشنبه 30 تیر 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با افزایش 550 ریالی با نرخ 245,190 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 245,440 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 244,790 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 1.74 درصدی را برابر با 4,200 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 240,990 که در روز دوشنبه 31 خرداد 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 245,190 ریال رسانده است. بر همین منوال، دلار در بازه زمان..
 • گزارش روزانه قیمت دلار / سه شنبه 29 تیر 1400

  دلار دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 650 ریالی با نرخ 244,640 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 180 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 244,820 ریال آغاز شد. این در حالیست که در اوج نوسانات روز جاری، رقم 245,440 برای دلار به ثبت رسید و در پایین ترین سطح این نوسانات نیز رقم 244,790 ریال برای هر دلار آمریکا مشاهد شد. در همین حال بانک مرکزی، نرخ دلار دولتی را برابر با 42,000 ریال اعلام کرد. گفتنی است که نرخ فعلی هر دلار در بازار معاملات غیر رسمی، در ماه جاری نوسان 2.33 درصدی را برابر با 5,590 ریال پشت سر گذاشته است که این فرآیند قیمت دلار را از رقم 239,600 که در روز یکشنبه 30 خرداد 1400 به ثبت رسیده بود هم اکنون به 245,190 ریال ر..

مجموع مطالب: 632 عدد در 43 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی