بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 8 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 787.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 39,523.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 37.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 39,486 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 39,098.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 41.46 دلار افزایش و با قیمت 2,303.83 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2,3..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 7 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,371.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 40,310.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 104.2 دلار افزایش و با ثبت عدد 40,415.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 39,486.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.6 دلار کاهش و با قیمت 2,315.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 6 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,479.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 37,939.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 100.4 دلار افزایش و با ثبت عدد 38,040.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 40,453.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 85.18 دلار افزایش و با قیمت 2,238.8 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 5 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 6,016.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 40,419.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 432.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 39,987 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 37,888.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 187.87 دلار کاهش و با قیمت 2,404.43 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 4 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 578.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 34,403.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 140.8 دلار افزایش و با ثبت عدد 34,544.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 39,750.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 229.81 دلار افزایش و با قیمت 2,159.49 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 3 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,654.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 33,824.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 578.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 34,402.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 34,456.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.67 دلار افزایش و با قیمت 2,166.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 2 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 144.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 32,170 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 46.20 دلار افزایش و با ثبت عدد 32,216.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 33,824.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 137.29 دلار افزایش و با قیمت 2,018.36 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 1 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 569.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 32,314.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 32,321.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 32,161.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 9.93 دلار کاهش و با قیمت 2,025.4 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 2,0..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 31 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,901.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 31,745.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 31,746.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 32,298.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 73.86 دلار افزایش و با قیمت 1,951.09 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 30 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 792.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 29,843.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.10 دلار کاهش و با ثبت عدد 29,830.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 31,990.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 167.4 دلار افزایش و با قیمت 1,795.18 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 29 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,086.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 30,636.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 57.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 30,693.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 29,741.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 23.8 دلار کاهش و با قیمت 1,820.77 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 28 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 71.59 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 31,722.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 37.79 دلار کاهش و با ثبت عدد 31,684.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 30,607.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 91.85 دلار کاهش و با قیمت 1,903.93 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,8..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 27 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 263.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 31,794.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 54.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 31,848.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 31,640 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.55 دلار کاهش و با قیمت 1,908.2 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,899...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 26 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 496.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 32,057.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 103.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 31,954 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 31,782.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.51 دلار کاهش و با قیمت 1,912.61 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,9..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 25 تیر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,145.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 31,560.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 46.80 دلار کاهش و با ثبت عدد 31,514.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 31,996.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.79 دلار افزایش و با قیمت 1,914.47 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..

مجموع مطالب: 1030 عدد در 69 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی