بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 27 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 507.06 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 47,273.90 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 96.54 دلار افزایش و با ثبت عدد 47,370.45 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,284.60 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 46.87 دلار افزایش و با قیمت 3,409.92 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 26 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 291.27 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 47,780.96 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 24.65 دلار افزایش و با ثبت عدد 47,805.61 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 47,196.61 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 191.66 دلار کاهش و با قیمت 3,591.94 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 25 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,497.42 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,072.23 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.77 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,070.46 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 47,750.32 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 54.75 دلار افزایش و با قیمت 3,535.59 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 24 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,811.54 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,574.81 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.80 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,587.61 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,045.40 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 182.59 دلار افزایش و با قیمت 3,362.57 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 23 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,183.88 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 44,763.27 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 37.82 دلار افزایش و با ثبت عدد 44,801.09 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,570.60 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 133.57 دلار افزایش و با قیمت 3,249.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 22 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 353.47 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 45,947.15 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 29.54 دلار افزایش و با ثبت عدد 45,976.70 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 44,767.52 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 174.3 دلار کاهش و با قیمت 3,402.19 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 21 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 96 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,593.68 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 45.55 دلار کاهش و با ثبت عدد 45,548.12 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,973.40 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 106.41 دلار افزایش و با قیمت 3,309.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 20 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 951.95 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,689.68 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.16 دلار کاهش و با ثبت عدد 45,682.52 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,754.22 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.76 دلار کاهش و با قیمت 3,320.26 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 3..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 19 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 115.96 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,641.63 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 72.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,713.73 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,746.54 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 137.28 دلار کاهش و با قیمت 3,481.44 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 778.79 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 46,525.67 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 43.43 دلار کاهش و با ثبت عدد 46,482.24 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,669.98 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 65.14 دلار کاهش و با قیمت 3,529.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,702.55 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 47,304.46 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 161.42 دلار کاهش و با ثبت عدد 47,143.04 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,511.43 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 44.83 دلار افزایش و با قیمت 3,461.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,228.36 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 52,007.01 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 193.82 دلار کاهش و با ثبت عدد 51,813.19 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 47,083.77 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 506.86 دلار کاهش و با قیمت 3,945.28 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,031.61 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 50,778.65 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 11.97 دلار افزایش و با ثبت عدد 50,790.63 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 51,934.29 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.86 دلار افزایش و با قیمت 3,940.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 14 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 629.53 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 49,747.04 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 73.37 دلار افزایش و با ثبت عدد 49,820.42 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 50,410.59 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 78.1 دلار افزایش و با قیمت 3,849.77 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 13 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 978.04 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 50,376.57 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 18.48 دلار افزایش و با ثبت عدد 50,395.05 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,939.17 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 88.96 دلار کاهش و با قیمت 3,940.15 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..

مجموع مطالب: 1062 عدد در 71 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی