بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 9 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 50.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 26,871.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 177 دلار کاهش و با ثبت عدد 26,694.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 26,843.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 12.4 دلار کاهش و با قیمت 731.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 727.77 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 8 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 846.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 26,821.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 75.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 26,897 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 27,012.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 49.88 دلار افزایش و با قیمت 699.5 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 74..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 7 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,557.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 25,975.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 56.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 25,919 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 26,912.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 49.59 دلار افزایش و با قیمت 646.58 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 6 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,035.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 24,418 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 24.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 24,393.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 25,886.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 26.03 دلار افزایش و با قیمت 617.12 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 5 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 127.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 23,382.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 18.40 دلار افزایش و با ثبت عدد 23,401.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 24,396.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 21.97 دلار افزایش و با قیمت 596.58 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 4 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 410.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 23,510.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6.20 دلار افزایش و با ثبت عدد 23,516.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 23,298.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 14.18 دلار کاهش و با قیمت 609.63 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 59..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 3 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 208 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 23,100 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 371.8 دلار کاهش و با ثبت عدد 22,728.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 23,545.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.08 دلار افزایش و با قیمت 613.97 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 609.22..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 2 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 618 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 22,892 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 62.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 22,829.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 22,728.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.42 دلار کاهش و با قیمت 609.89 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 604.14 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 1 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 328.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 23,510 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 55.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 23,565.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 22,779.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 42.35 دلار کاهش و با قیمت 642.46 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 609.5..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 30 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,066.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 23,838.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 16.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 23,854.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 23,510 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 11.02 دلار کاهش و با قیمت 664.08 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 29 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4.20 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 22,771.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 79.79 دلار کاهش و با ثبت عدد 22,691.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 23,877.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 14.93 دلار افزایش و با قیمت 643.93 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 661...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 28 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,962.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 22,775.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 169.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 22,606.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 22,787.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.55 دلار کاهش و با قیمت 644.09 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 64..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 27 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,327.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 20,813.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 21.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 20,834.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 22,864 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 25.1 دلار افزایش و با قیمت 623.99 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 26 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 345 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,485.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 18.40 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,504 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 20,772 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 32.02 دلار افزایش و با قیمت 590.87 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 622.6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 25 آذر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 8.59 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 19,140.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 20 دلار افزایش و با ثبت عدد 19,160.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 19,531 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.74 دلار افزایش و با قیمت 584.61 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 591.87..

مجموع مطالب: 1072 عدد در 72 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی