بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 10 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,122.75 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 47,348.74 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.36 دلار کاهش و با ثبت عدد 47,343.38 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,633.22 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 290.41 دلار افزایش و با قیمت 3,413.05 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 9 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 398.13 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 48,471.49 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 55.13 دلار افزایش و با ثبت عدد 48,526.63 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 47,375.10 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 103.28 دلار افزایش و با قیمت 3,332.30 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 8 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 228.53 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,869.62 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 82.54 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,787.08 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,549.80 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 109.2 دلار افزایش و با قیمت 3,216.71 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 7 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 257.82 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,641.09 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 40.44 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,600.64 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,869.57 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 12.72 دلار کاهش و با قیمت 3,226.62 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 6 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,498.88 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,383.26 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 62.45 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,320.80 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,764.63 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.86 دلار کاهش و با قیمت 3,230.47 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 5 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,020.09 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 46,884.38 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 78.57 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,962.95 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,295.64 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 126.52 دلار افزایش و با قیمت 3,113.06 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 4 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 895.16 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,904.47 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 48,917.27 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,993.21 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 112.19 دلار کاهش و با قیمت 3,232.34 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 3 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,207.03 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 48,009.31 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 30.81 دلار افزایش و با ثبت عدد 48,040.12 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,009.49 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 57.47 دلار افزایش و با قیمت 3,187.36 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 2 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 504.10 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 49,216.34 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 37.72 دلار کاهش و با ثبت عدد 49,178.61 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,250.26 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 116.85 دلار کاهش و با قیمت 3,310.38 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 1 شهریور 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 360.74 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 48,712.23 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 19 دلار کاهش و با ثبت عدد 48,693.23 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,275.60 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 140.51 دلار افزایش و با قیمت 3,176.33 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 31 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 520.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 49,072.97 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 27.91 دلار افزایش و با ثبت عدد 49,100.89 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,605.65 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 61.93 دلار کاهش و با قیمت 3,224.47 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 30 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,912.98 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 48,552.37 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 98.55 دلار افزایش و با ثبت عدد 48,650.93 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,476.32 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.14 دلار افزایش و با قیمت 3,249.80 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 29 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,489.34 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 46,639.39 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 104.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 46,743.68 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 48,450.45 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 93.05 دلار افزایش و با قیمت 3,148.15 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 28 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 553.57 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,150.05 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 174.83 دلار کاهش و با ثبت عدد 44,975.22 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 46,655.42 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 102.34 دلار افزایش و با قیمت 3,036.98 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 27 مرداد 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 607.92 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 45,703.62 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 108.48 دلار کاهش و با ثبت عدد 45,595.14 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 45,520.75 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 79.52 دلار کاهش و با قیمت 3,131.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..

مجموع مطالب: 1030 عدد در 69 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی