بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 12 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 677.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 59,523.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 482.6 دلار کاهش و با ثبت عدد 59,041.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 58,711.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 62.56 دلار افزایش و با قیمت 1,899.41 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 11 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,173 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 58,846 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 169.6 دلار افزایش و با ثبت عدد 59,015.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 59,352.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 68.29 دلار افزایش و با قیمت 1,849.6 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 10 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,762.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 57,673 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 10 دلار کاهش و با ثبت عدد 57,663 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 58,826.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 15.9 دلار افزایش و با قیمت 1,822.69 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,839..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 9 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 874.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 54,910.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 130.4 دلار افزایش و با ثبت عدد 55,041.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,739.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 157.77 دلار افزایش و با قیمت 1,671.58 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 8 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,174.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 55,785.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 21.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 55,763.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 55,052.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 32.15 دلار کاهش و با قیمت 1,703.25 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 7 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,789.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 53,610.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 141.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 53,752.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 55,783.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 50.79 دلار افزایش و با قیمت 1,661.24 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 6 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,355.1 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 51,821.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 93.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 51,914.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 53,675.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 50.48 دلار افزایش و با قیمت 1,607.67 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 5 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 212.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 55,176.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 151 دلار کاهش و با ثبت عدد 55,025.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 52,169.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 44.59 دلار کاهش و با قیمت 1,651.05 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 4 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 839.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 54,964.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 64.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 55,028.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 55,420.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 29.32 دلار کاهش و با قیمت 1,702.07 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 3 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,674.8 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 55,803.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 150 دلار افزایش و با ثبت عدد 55,953.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 55,487.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 33.04 دلار کاهش و با قیمت 1,746.7 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 2 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 336.39 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 58,478.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 96.10 دلار کاهش و با ثبت عدد 58,382.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 56,237.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 62.91 دلار کاهش و با قیمت 1,823.69 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 1 فروردین 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 336.39 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 58,478.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 96.10 دلار کاهش و با ثبت عدد 58,382.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,607.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 28.3 دلار کاهش و با قیمت 1,823.69 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,7..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 30 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,173.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 58,814.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 76.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 58,738.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 58,995.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 18.14 دلار افزایش و با قیمت 1,823.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 29 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 279.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 57,641.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 208.8 دلار افزایش و با ثبت عدد 57,850.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 58,888.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 53.97 دلار افزایش و با قیمت 1,779.36 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 28 اسفند 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,704.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 57,920.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 223.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 58,144.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,669.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 51.24 دلار کاهش و با قیمت 1,828.2 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..

مجموع مطالب: 1030 عدد در 69 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی