بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 5 آبان 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 479.48 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 62,287.13 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 195.68 دلار کاهش و با ثبت عدد 62,091.45 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 60,086.25 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 127.28 دلار کاهش و با قیمت 4,254.04 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 4 آبان 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,079.68 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 62,766.61 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 37.55 دلار کاهش و با ثبت عدد 62,729.05 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 62,068.14 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 33.67 دلار افزایش و با قیمت 4,190.73 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 3 آبان 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 309.01 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 60,686.93 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 217.49 دلار افزایش و با ثبت عدد 60,904.42 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 62,841.61 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 138.67 دلار افزایش و با قیمت 4,050.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 2 آبان 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 81.68 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 60,995.94 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 75.01 دلار افزایش و با ثبت عدد 61,070.96 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 60,624.06 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 36.13 دلار کاهش و با قیمت 4,082.96 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 1 آبان 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,744.72 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 60,914.26 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 14.58 دلار افزایش و با ثبت عدد 60,928.85 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 60,928.91 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 88.23 دلار افزایش و با قیمت 3,993.58 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 30 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,095.12 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 62,658.98 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 124.95 دلار افزایش و با ثبت عدد 62,783.93 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 61,099.95 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 81.32 دلار کاهش و با قیمت 4,093.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 29 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,701.64 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 65,754.10 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.97 دلار افزایش و با ثبت عدد 65,768.08 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 62,637.36 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 19.13 دلار کاهش و با قیمت 4,085.14 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 28 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,620.7 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 64,052.46 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 169.31 دلار افزایش و با ثبت عدد 64,221.77 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 66,139.63 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 295.3 دلار افزایش و با قیمت 3,814.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 27 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,720.82 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 61,431.76 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 113.04 دلار کاهش و با ثبت عدد 61,318.72 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 64,019.99 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 60.07 دلار افزایش و با قیمت 3,746.33 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 26 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 905.29 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 59,710.94 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 60.80 دلار کاهش و با ثبت عدد 59,650.14 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 61,372.34 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 46.32 دلار افزایش و با قیمت 3,706.94 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 25 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,963.17 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 60,616.23 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 182.49 دلار افزایش و با ثبت عدد 60,798.72 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 59,996.09 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 74.78 دلار کاهش و با قیمت 3,823.61 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 24 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,951.51 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 62,579.40 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 415.27 دلار کاهش و با ثبت عدد 62,164.13 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 60,781.41 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 57.31 دلار کاهش و با قیمت 3,880.33 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 23 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 530.87 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 57,627.89 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.09 دلار افزایش و با ثبت عدد 57,627.99 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 61,287.41 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 63.53 دلار افزایش و با قیمت 3,790.82 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 22 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,660.84 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 57,097.02 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 100.96 دلار کاهش و با ثبت عدد 56,996.06 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,575.83 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 217.07 دلار افزایش و با قیمت 3,565.29 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 21 مهر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,813.47 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 55,436.18 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 83.27 دلار افزایش و با ثبت عدد 55,519.46 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,358.17 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 43.93 دلار افزایش و با قیمت 3,486.40 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..

مجموع مطالب: 1071 عدد در 72 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی