شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 21 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 14.30 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,233.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.60 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,230.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,218.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.53 دلار کاهش و با قیمت 239.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 238.97 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 20 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 201.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,219.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 18.9 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,200.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,219.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.6 دلار کاهش و با قیمت 239.01 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 239.16 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 19 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 172.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,420.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 11.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,432.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,221.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.25 دلار کاهش و با قیمت 248.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 240.14..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 18 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 24.29 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,248.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.70 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,245.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,414 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.63 دلار افزایش و با قیمت 238.51 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 247.05 دلا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 17 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 221.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,272.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 17.70 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,290.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,265.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.42 دلار افزایش و با قیمت 238.52 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 238..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 16 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 69.69 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,051.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.80 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,049.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,292.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.05 دلار افزایش و با قیمت 225.62 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 238.78 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 15 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 43.29 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,120.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6.60 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,127.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,051.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.78 دلار کاهش و با قیمت 228.75 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 225.77..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 14 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 15.30 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,077.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,072.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,140.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.79 دلار افزایش و با قیمت 226.05 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 228.92 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 13 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 204.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,062.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,065.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,076.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.1 دلار افزایش و با قیمت 226.15 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 226.17 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 12 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 131.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,266.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,260.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,052.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.31 دلار کاهش و با قیمت 231.92 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 225.38 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 11 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 8.90 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,134.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 4.80 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,139.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,263.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.76 دلار افزایش و با قیمت 225.25 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 231.98 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 10 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 17.09 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,143.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 9,152 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,122.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.15 دلار کاهش و با قیمت 226.34 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 224.9 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 9 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 71.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 9,160.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 4.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,156.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,141.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.89 دلار کاهش و با قیمت 226.83 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 226.03 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 8 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 62.80 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,089.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 10.4 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,079 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,164.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.13 دلار افزایش و با قیمت 224.63 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 227.29 دلا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 7 تیر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 140.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 9,152.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.80 دلار کاهش و با ثبت عدد 9,144.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 9,085.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.8 دلار کاهش و با قیمت 229.57 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 224.98 دلار..

مجموع مطالب: 601 عدد در 41 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی