بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 29 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,000.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 35,614.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 34.40 دلار افزایش و با ثبت عدد 35,649 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,922.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.03 دلار افزایش و با قیمت 1,226.36 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 28 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,397.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 36,615.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1,491.9 دلار کاهش و با ثبت عدد 35,123.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,678 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 46.11 دلار کاهش و با قیمت 1,214.79 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 27 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,336.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 35,218.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 121 دلار افزایش و با ثبت عدد 35,339.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 36,462.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 139.26 دلار افزایش و با قیمت 1,128.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 26 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,467.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 39,554.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 23.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 39,531.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 35,047.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 97.36 دلار کاهش و با قیمت 1,216.75 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 25 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,861.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 36,086.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 270.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 35,816.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 39,721.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 123.58 دلار افزایش و با قیمت 1,097.26 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 24 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,574.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 34,225.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 355.7 دلار کاهش و با ثبت عدد 33,869.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 36,189.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 35.76 دلار افزایش و با قیمت 1,062.15 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 23 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,287.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 31,650.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 278.9 دلار افزایش و با ثبت عدد 31,929.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 34,252.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 95.85 دلار افزایش و با قیمت 983.3 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 22 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,548.6 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 35,938.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 302.7 دلار افزایش و با ثبت عدد 36,241.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 31,612.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 237.51 دلار کاهش و با قیمت 1,206.47 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 21 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 775.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 40,487.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 56 دلار افزایش و با ثبت عدد 40,543.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 37,314.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.98 دلار افزایش و با قیمت 1,262.23 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 20 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,097.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 39,712 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 358.7 دلار کاهش و با ثبت عدد 39,353.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 40,657.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 57.88 دلار افزایش و با قیمت 1,161.8 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 19 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,343 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 38,614.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 30.80 دلار کاهش و با ثبت عدد 38,583.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 40,021.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 76.63 دلار کاهش و با قیمت 1,229.77 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,544.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 35,271.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.19 دلار افزایش و با ثبت عدد 35,272.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 38,694.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 60.28 دلار افزایش و با قیمت 1,165.03 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,302 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 33,727.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.40 دلار کاهش و با ثبت عدد 33,726.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 34,559.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 48.65 دلار افزایش و با قیمت 1,088.23 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 2,211.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 31,425.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 10.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 31,414.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 33,509 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 44.48 دلار افزایش و با قیمت 1,035.35 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 1,..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 دی 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,293.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 33,636.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 69.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 33,567.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 31,505.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 75.96 دلار افزایش و با قیمت 954.39 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با..

مجموع مطالب: 792 عدد در 53 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی