بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 14 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,863.99 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 49,411.31 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 148.91 دلار کاهش و با ثبت عدد 49,262.40 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,347.74 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 86.74 دلار افزایش و با قیمت 4,105.73 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 13 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,681.72 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 53,275.30 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.51 دلار کاهش و با ثبت عدد 53,272.79 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 49,151.74 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 52.53 دلار کاهش و با قیمت 4,196.72 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 12 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 170.39 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 56,957.02 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 22.25 دلار کاهش و با ثبت عدد 56,934.76 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 53,965.32 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 310.75 دلار کاهش و با قیمت 4,524.59 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 11 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 381.73 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 57,127.41 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 90.45 دلار افزایش و با ثبت عدد 57,217.87 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 56,696.16 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 128.94 دلار کاهش و با قیمت 4,616.99 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 10 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 551.22 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 57,509.14 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 75.65 دلار افزایش و با ثبت عدد 57,584.79 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,251.22 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.43 دلار کاهش و با قیمت 4,657.17 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 9 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,326.31 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 58,060.36 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 211.84 دلار افزایش و با ثبت عدد 58,272.20 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,734.30 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 248.6 دلار افزایش و با قیمت 4,422.72 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 8 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 326.05 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 54,734.05 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 306.27 دلار افزایش و با ثبت عدد 55,040.32 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,843.66 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 277.25 دلار افزایش و با قیمت 4,137.45 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون بر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 7 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 713.43 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 55,060.10 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 437.18 دلار کاهش و با ثبت عدد 54,622.92 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 54,812.22 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 6.93 دلار کاهش و با قیمت 4,085.54 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 6 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 4,581.92 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 54,346.67 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 143.71 دلار افزایش و با ثبت عدد 54,490.38 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 55,073.38 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 49.45 دلار افزایش و با قیمت 4,109.22 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 5 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,739.39 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 58,928.59 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 116.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 59,044.98 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 54,336.46 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 433.21 دلار کاهش و با قیمت 4,530.71 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 4 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 286.79 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 57,189.20 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 94.54 دلار کاهش و با ثبت عدد 57,094.65 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 59,002.11 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 271.95 دلار افزایش و با قیمت 4,249.03 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 3 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,345.54 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 57,475.99 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 234.9 دلار افزایش و با ثبت عدد 57,710.89 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 56,812.52 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 144.07 دلار کاهش و با قیمت 4,374.30 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون ب..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 2 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 3,281.85 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 56,130.45 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 72.61 دلار کاهش و با ثبت عدد 56,057.83 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 57,751.37 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 278.21 دلار افزایش و با قیمت 4,075.11 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برا..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 1 آذر 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 61.93 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 59,412.30 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 81.55 دلار افزایش و با ثبت عدد 59,493.86 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 56,153.54 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 283.55 دلار کاهش و با قیمت 4,370.08 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 30 آبان 1400

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1,544.55 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 59,474.24 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 61.58 دلار کاهش و با ثبت عدد 59,412.65 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 59,446.25 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 45.12 دلار کاهش و با قیمت 4,401.13 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون براب..
 • مجموع مطالب: 1110 عدد در 74 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی