شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 14 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 247.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,189.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.7 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,176.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,692.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.65 دلار افزایش و با قیمت 129.11 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 137.86 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 13 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 72.20 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,436.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.29 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,438.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,195.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.09 دلار کاهش و با قیمت 132.63 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 129.51..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 12 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 280.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,364.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.59 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,363.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,453.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.47 دلار افزایش و با قیمت 132.14 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 132.6 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 11 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 114.9 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,083.9 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,078.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,354.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.62 دلار افزایش و با قیمت 127.25 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 131.96 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 10 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 485.7 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,198.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8.89 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,207.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,099.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.4 دلار کاهش و با قیمت 128.21 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 127.64 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 9 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 26.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,684.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 10.4 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,674.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,187.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 9.59 دلار کاهش و با قیمت 137.01 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 127.69 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 8 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 1.89 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,658.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,656.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,651.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.91 دلار افزایش و با قیمت 134.76 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 136.74 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 7 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 244.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,656.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 65 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,591.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,648.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.3 دلار کاهش و با قیمت 135.26 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 134.91 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 6 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 149 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,412 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 268.9 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,680.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,656.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.62 دلار افزایش و با قیمت 138.44 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 136.21 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 5 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 327.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,263 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 23.9 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,239.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,412 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.35 دلار افزایش و با قیمت 129.5 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 131.59 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 4 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 283.3 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 5,935.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 18.09 دلار کاهش و با ثبت عدد 5,917.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,253.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.87 دلار افزایش و با قیمت 124.59 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 129.79 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 3 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 30 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,218.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 18.2 دلار کاهش و با ثبت عدد 6,200.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 5,948.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 8.01 دلار کاهش و با قیمت 132.24 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 124.98 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 2 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 865.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,188.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,202 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,214.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.97 دلار کاهش و با قیمت 135.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 133.2 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 1 فروردین 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 865.2 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 6,188.5 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 13.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 6,202 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,051.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.62 دلار کاهش و با قیمت 135.31 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 127.55 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 29 اسفند 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 16.09 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 5,323.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 16.5 دلار کاهش و با ثبت عدد 5,306.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 6,186.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 18.2 دلار افزایش و با قیمت 116.47 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 135.01 د..

مجموع مطالب: 501 عدد در 34 صفحه

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی