بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 30 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 206.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,896 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 16.9 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,879.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 12,698.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 23.2 دلار افزایش و با قیمت 368.19 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 391.3..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 29 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 271.3 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,689.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 4 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,693.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,899.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.64 دلار کاهش و با قیمت 378.82 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 368.0..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 28 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 91.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,418.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,430.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,682.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.77 دلار افزایش و با قیمت 375.61 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 379...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 27 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 38.79 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,327 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,329.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,434.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 9.44 دلار افزایش و با قیمت 366.16 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 375...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 26 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 257.5 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 11,288.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,301 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,345.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.03 دلار افزایش و با قیمت 366.43 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 367...
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 25 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 168.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,545.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 1.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,547.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,287.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 15 دلار کاهش و با قیمت 379.83 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 364.6..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 24 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 48.30 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 11,377.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 8.39 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,368.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,575.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.84 دلار افزایش و با قیمت 375.5 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 380.63..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 23 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 141.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 11,425.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 10.1 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,415.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,358.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 3.83 دلار کاهش و با قیمت 378.83 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 375.2 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 22 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 211 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,567 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 7.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,574.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,398.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 9.06 دلار کاهش و با قیمت 387.8 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 378.45 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 21 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 5.10 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 11,356 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 11,353.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,548.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.9 دلار افزایش و با قیمت 373.91 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 387.73 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 20 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 316.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,361.1 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.79 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,361.9 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,348.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.58 دلار کاهش و با قیمت 374.24 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 373..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 19 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 174 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 11,044.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 11,045 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,353.3 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.1 دلار افزایش و با قیمت 363.94 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 373.9..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 18 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 220.9 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,870.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 9.89 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,880.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 11,040.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 13.3 دلار افزایش و با قیمت 351.3 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 36..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 17 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 78.90 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 10,649.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 9.39 دلار افزایش و با ثبت عدد 10,659.1 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,872.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.65 دلار افزایش و با قیمت 341.62 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 16 مهر 1399

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 185.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 10,570.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 12.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 10,558.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 10,654 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.53 دلار کاهش و با قیمت 340.2 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 340.48 دل..

مجموع مطالب: 703 عدد در 47 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی