شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار ارزهای دیجیتال

 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 4 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 288.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,366.6 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.19 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,366.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,328.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.16 دلار کاهش و با قیمت 160.7 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 158.81 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 3 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 54.79 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,655 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3.5 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,658.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,350.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 7.59 دلار کاهش و با قیمت 167.91 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 160.17 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 2 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 43.09 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,709.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 23.19 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,686.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,661.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.05 دلار کاهش و با قیمت 168.12 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 168.06 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 1 بهمن 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 19.90 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,666.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,664.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,654.9 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.33 دلار افزایش و با قیمت 166.97 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 167.45..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 30 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 264.2 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,646.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 3 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,643.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,669.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.67 دلار افزایش و با قیمت 164.7 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 167.38 دلار ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 29 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 21.20 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,911 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.20 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,910.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,649.4 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 10.53 دلار کاهش و با قیمت 175.61 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 164.86 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 28 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 173.8 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,889.8 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,895.8 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,913.8 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.95 دلار افزایش و با قیمت 169.89 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 175.33 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 27 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 27.4 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,716 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.29 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,713.7 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,913.6 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 5.98 دلار افزایش و با قیمت 164.06 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 170.05 دلار..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 26 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 11 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,743.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 0.10 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,743.5 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,709.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.09 دلار کاهش و با قیمت 164.14 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 164.11 دل..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 25 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 604.1 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,732.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 5 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,737.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,765.7 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 0.62 دلار افزایش و با قیمت 163.74 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 164.32 ..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / سه شنبه 24 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 22 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,128.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 6.30 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,134.6 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,775.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 21.04 دلار افزایش و با قیمت 144.16 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 165.06 د..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / دوشنبه 23 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 22 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 8,150.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 4.10 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,146.2 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,119.2 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.22 دلار کاهش و با قیمت 144.85 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 143.65 دلار م..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / یکشنبه 22 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 85.6 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,172.3 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 10.3 دلار کاهش و با ثبت عدد 8,162 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,150 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 1.88 دلار کاهش و با قیمت 146.1 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 144.75 دلار می..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / شنبه 21 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 106.5 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 8,086.7 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 2.60 دلار افزایش و با ثبت عدد 8,089.3 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,158.1 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 2.7 دلار افزایش و با قیمت 143.85 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 146.3..
 • گزارش روزانه ارزهای دیجیتال / جمعه 20 دی 1398

  بیت کوین بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 49.4 دلار افزایش را به ثبت رسانده و با رقم 7,980.2 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان داده بود اما امروز را بیت کوین با 34.8 دلار کاهش و با ثبت عدد 7,945.4 دلار به عنوان نرخ بازگشایی آغاز نمود که طی معاملات این ارز دیجیتال، هم اکنون قیمت بیت کوین در بازارهای مبادلاتی برابر با 8,078.5 دلار می باشد. برای دستیابی به تصویر دقیقتری از تحولات آتی بازار ارزهای دیجیتال، باید به انتظار نشست و تحولات آتی بیت کوین را تا در روز جاری و همچنین در روزهای آتی رصد و دنبال کرد. اتریوم دیگر ارز شاخص بازار نیز روز جاری را با 4.83 دلار افزایش و با قیمت 138.53 دلار آغاز نمود که این رقم هم اکنون برابر با 143.84 ..

مجموع مطالب: 432 عدد در 29 صفحه