بازار نفت

 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 23 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.61 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 84.72 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.73 سنت معادل 0.9 درصد افزایش  82.25 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.79 درصدی، یعنی با 2.3 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 12.13 درصدی برابر با 9.17 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/24 به قیمت 75.55 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 26.86 درصدی قیمت این کالا برابر با 17.94 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / پنجشنبه 22 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.99 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 84.19 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.97 سنت معادل 1.21 درصد افزایش  81.42 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 4.29 درصدی، یعنی با 3.47 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 14.38 درصدی برابر با 10.59 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/23 به قیمت 73.6 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 26.79 درصدی قیمت این کالا برابر با 17.79 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیم..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 21 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.03 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 83.33 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.02 سنت معادل 0.02 درصد افزایش  80.58 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.74 درصدی، یعنی با 0.62 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 13.40 درصدی برابر با 9.85 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/22 به قیمت 73.48 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 30.44 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.45 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیم..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 20 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0.35 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 83.25 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   80.52 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 0.65 درصدی، یعنی با 0.54 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 14.22 درصدی برابر با 10.37 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/21 به قیمت 72.88 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 31.57 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.98 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت د..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / دوشنبه 19 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 83.54 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0.86 سنت معادل 1.08 درصد افزایش  80.44 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.78 درصدی، یعنی با 2.26 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 14.62 درصدی برابر با 10.66 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/20 به قیمت 72.88 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 32.58 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.53 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / یکشنبه 18 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.82 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 82.54 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.69 سنت معادل 3.5 درصد افزایش  79.58 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 4.30 درصدی، یعنی با 3.41 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 13.14 درصدی برابر با 9.59 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/19 به قیمت 72.95 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 30.99 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.53 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمت..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 17 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.82 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 82.54 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.69 سنت معادل 3.5 درصد افزایش  79.58 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 4.30 درصدی، یعنی با 3.41 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 15.74 درصدی برابر با 11.23 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/18 به قیمت 71.31 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 30.99 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.53 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیم..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 16 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.78 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 82.5 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.59 سنت معادل 3.37 درصد افزایش  79.48 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 5.36 درصدی، یعنی با 4.2 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 13.55 درصدی برابر با 9.85 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/17 به قیمت 72.65 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 30.37 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.22 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / پنجشنبه 15 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.74 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 82.46 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.95 سنت معادل 2.54 درصد افزایش  78.84 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 5.97 درصدی، یعنی با 4.65 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 15.18 درصدی برابر با 10.87 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/16 به قیمت 71.59 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 30.99 درصدی قیمت این کالا برابر با 19.51 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قی..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / چهارشنبه 14 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.93 سنت کاهش نسبت به روز گذشته به 80.78 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 2.08 سنت معادل 2.7 درصد کاهش  77.03 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 4.20 درصدی، یعنی با 3.26 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 12.05 درصدی برابر با 8.69 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/15 به قیمت 72.09 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 28.81 درصدی قیمت این کالا برابر با 18.07 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نف..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / سه شنبه 13 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.61 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 82.81 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.69 سنت معادل 2.18 درصد افزایش  79.19 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 5.34 درصدی، یعنی با 4.2 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 14.28 درصدی برابر با 10.35 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/13 به قیمت 72.46 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 33.11 درصدی قیمت این کالا برابر با 20.6 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمت..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / دوشنبه 12 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 2.01 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 81.27 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.75 سنت معادل 2.31 درصد افزایش  77.61 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 5.23 درصدی، یعنی با 4.04 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 12.15 درصدی برابر با 8.81 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/13 به قیمت 72.46 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 25.66 درصدی قیمت این کالا برابر با 16.6 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمت..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / یکشنبه 11 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 0 سنت نسبت به روز گذشته به 79.13 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 0 سنت معادل 0 درصد   75.72 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.46 درصدی، یعنی با 1.9 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 9.03 درصدی برابر با 6.56 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/12 به قیمت 72.57 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 22.35 درصدی قیمت این کالا برابر با 14.46 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمتی نفت برنت در مقیاس یک..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / شنبه 10 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.61 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 79.13 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.38 سنت معادل 1.86 درصد افزایش  75.72 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 1.38 درصدی، یعنی با 1.08 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 8.72 درصدی برابر با 6.35 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/11 به قیمت 72.78 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 22.35 درصدی قیمت این کالا برابر با 14.46 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمت..
 • گزارش روزانه بازار انرژی / جمعه 9 مهر 1400

  نفت برنت در معاملات روزجاری بازارهای جهانی نفت و انرژی، قیمت نفت برنت با 1.65 سنت افزایش نسبت به روز گذشته به 79.17 دلار رسید این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز با 1.41 سنت معادل 1.9 درصد افزایش  75.75 دلار به ثبت رسید. نفت برنت که در قیاس با ابتدای هفته جاری با افزایش 2.52 درصدی، یعنی با 1.95 دلار افزایش در حال داد و ستد می باشد در بازه ماهانه نیز شاهد افزایش 10.82 درصدی برابر با 7.73 دلار بوده چنانکه هربشکه نفت برنت در چنین روزهایی از ماه گذشته یعنی در مورخ 1400/06/10 به قیمت 71.44 دلار داد و ستد شده بود. نگاهی به نوسانات قیمتی نفت برنت در ماه های اخیر گویای افزایش 22.49 درصدی قیمت این کالا برابر با 14.54 دلار در یک بازه زمانی 6 ماهه است. همچنین تحولات قیمت..
 • مجموع مطالب: 1591 عدد در 107 صفحه

  قیمت لوازم و قطعات خودرو
  قیمت آهن آلات
  قیمت مصالح ساختمانی
  قیمت پوشاک
  قیمت کالای دیجیتال
  قیمت لوازم خانگی
  قیمت مواد غذایی
  notification

  آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

  دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین