شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار سکه

 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 27 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 180,000 ریال کاهش به رقم 64,850,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,030,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,780,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,150,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,630,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/26 برابر با 48,500,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 16,280,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 26 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 300,000 ریال کاهش به رقم 65,030,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,210,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,850,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,350,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,780,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/25 برابر با 48,170,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 16,680,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 25 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 350,000 ریال افزایش به رقم 65,330,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,380,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 65,030,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,400,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/24 برابر با 47,760,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,270,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه،..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 24 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,130,000 ریال افزایش به رقم 64,980,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,630,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 65,330,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,800,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 65,330,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/22 برابر با 47,760,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,570,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 23 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 430,000 ریال کاهش به رقم 63,850,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 63,650,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,980,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,500,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,630,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/22 برابر با 47,760,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,220,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 22 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 430,000 ریال کاهش به رقم 63,850,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 63,850,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 64,300,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/21 برابر با 48,440,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 15,410,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 21 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 430,000 ریال کاهش به رقم 63,850,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 63,850,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 64,300,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/20 برابر با 49,660,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 14,190,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 20 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 220,000 ریال کاهش به رقم 64,280,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 64,300,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 63,850,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 64,300,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,480,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/19 برابر با 49,920,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 13,930,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / سه شنبه 19 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 430,000 ریال کاهش به رقم 64,500,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,150,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,280,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,550,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,130,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/18 برابر با 48,430,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 15,850,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / دوشنبه 18 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 140,000 ریال کاهش به رقم 64,930,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,150,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,500,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,400,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,080,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/17 برابر با 47,480,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,020,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / یکشنبه 17 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 1,170,000 ریال افزایش به رقم 65,070,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 65,250,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,930,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,800,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,580,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/15 برابر با 46,560,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 18,370,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماه..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / شنبه 16 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 730,000 ریال کاهش به رقم 63,900,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 64,470,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 65,070,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,250,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,520,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/15 برابر با 46,560,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 18,510,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / جمعه 15 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 730,000 ریال کاهش به رقم 63,900,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 63,900,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 63,900,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,220,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/11 برابر با 46,780,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / پنجشنبه 14 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 440,000 ریال کاهش به رقم 64,630,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 63,250,000 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 63,900,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 63,900,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 63,220,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/11 برابر با 46,780,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,120,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، ن..
 • گزارش روزانه قیمت سکه / چهارشنبه 13 فروردین 1399

  سکه در روز جاری بازار سکه روز جاری را در حالی آغاز کرد که قیمت هر قطعه سکه امامی، روز گذشته با 440,000 ریال کاهش به رقم 64,630,000 رسیده بود با این حال در روز جاری، سکه طرح جدید با رقم 0 داد و ستد خود را شروع نموده که این رقم تا لحظه تنظیم این گزارش برابر با 64,630,000 می باشد. در بازار امروز، قیمت سکه در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 65,300,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 64,270,000 دادو ستد گردید. بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ 1398/01/11 برابر با 46,780,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 17,850,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برا..

مجموع مطالب: 634 عدد در 43 صفحه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی